<$BlogRSDURL$>
JCSamskritam
Monday, February 02, 2004
 
अहम् आगामिनि सप्ताह भारतदेशम् गमिष्यामि ईति हेतोः अहम् अत्यन्त व्यस्त अस्मि |
तर्हि अहम् एतत् जालपुटेपत्रिका नित्यं अद्ययावत् न करितुम शक्नोमि |
धन्यवाद
 
मम् सर्वप्रिय संस्कृतं शलोक

अनाक्ष्रितः कर्मफलं कार्यं करोति यः |
सः सन्यासिचयोगिच ननिरागनिर्नचाक्रिया |
Sunday, February 01, 2004
 
इदानीं अहम् कार्याल्ये संङ्गण्के कार्यं करोमि |
 
अद्य अहम् ८०२.११ आई. सुरक्षा सूत्रं पठामि |
 
प्रथमं प्रयोग |

Powered by Blogger